پخش زنده و آرشیو رادیو

مبانی فقاهت- آیت الله مكارم شیرازی

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 03:45 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

مبانی فقاهت- آیت الله مكارم شیرازی

درس خارج اصول- تعدل و تراجیح(اصل در تعارض ادله چیست؟)

مهدی میرزایی(تهیه كننده)

لیست قطعات