پخش زنده و آرشیو رادیو

صفحه نور- روخوانی

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 14:50 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

صفحه نور- روخوانی

لیست قطعات

این برنامه به تهیه كنندگی احمد خالدی و كارشناسی استاد حسین اخوان اقدم ساعت 15:35 به مدت 10 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.