پخش زنده و آرشیو رادیو

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 04:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی- نیایش در نگاه مولوی

ناصر مهدوی نیا(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات