پخش زنده و آرشیو رادیو

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 05:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی- شكردانه های مثنوی سرایی خواجو

مظفری(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات