پخش زنده و آرشیو رادیو

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 05:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی- نسبت زبان و تصویر در هنر ایران باستان

كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات