پخش زنده و آرشیو رادیو

ادب گردی

پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادب گردی

نگاه علمی و محتوامحور بر پژوهش های ادبی متقدم و متاخر در ایران

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات