پخش زنده و آرشیو رادیو

ده ترین

چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

ده ترین

ترین های ایرانی

كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات

« ده ترین » برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ هر چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:15 از شبكه ی فرهنگ پخش می شود . در هربرنامه ده اثر برجسته ی هنر و تاریخ و معماری ایران زمین و میراث فرهنگی و طبیعی كشورمان معرفی می شود .علاقمندان می تواننداز طریق شماره پیامك 30000558 با برنامه ی خود در ارتباط باشند . هم چنین از سایت رادیو فرهنگ و صفحه ی برنامه ی ده ترین اخبار این برنامه را دنبال كنند .