پخش زنده و آرشیو رادیو

ادب گردی

پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 17:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادب گردی

تحلیل معنا شناسانه ادبیات و قطعات ادبی زبان فارسی

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات