پخش زنده و آرشیو رادیو

كیمیای كلمات

جمعه 4 مهر 1399 ساعت 20:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیمیای كلمات

روایتی نو از متون كهن؛ "دفتری برای ایران"

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)

لیست قطعات