پخش زنده و آرشیو رادیو

كیمیای كلمات

چهارشنبه 9 مهر 1399 ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیمیای كلمات

بررسی متون ادبی كهن؛ ارزیابی فنی و اخلاقی مخزن الاسرار

خانم مریم صمصامی(كارشناس)

لیست قطعات