پخش زنده و آرشیو رادیو

گفتارش

چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 20:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفتارش

گفتگو با آقای شاكری در مورد دغدغه های استان خراسان شمالی

لیست قطعات