پخش زنده و آرشیو رادیو

جوانه ها

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جوانه ها

راه های كنترل هیجانات؛ سوپ عدس، معرفی كتاب آقای هنشا و عزیز، موزه اقوام كردستان

لیست قطعات

كاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ