پخش زنده و آرشیو رادیو

بوطیقا

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

بوطیقا

نقد و نظریه های ادبی؛ ادبیات عرفانی

قدمعلی سرامی(كارشناس)

لیست قطعات