پخش زنده و آرشیو رادیو

كیمیای كلمات

جمعه 9 آبان 1399 ساعت 20:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیمیای كلمات

روایتی نو از متون كهن؛ "سعدی شیرازی"

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)

لیست قطعات