پخش زنده و آرشیو رادیو

كیمیای كلمات

جمعه 16 آبان 1399 ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیمیای كلمات

روایتی نو از متون كهن؛ "رودكی"

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)

لیست قطعات