پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 06:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز؛ ویژگیهای كتاب های مفید و تاثیرگذار

ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

لیست قطعات

كاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ

عوامل برنامه