پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

سه شنبه 27 آبان 1399 ساعت 06:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز؛ كودكانتان را به خریدن كتاب بیشتر تشویق می كنید یا بازیهای كامپیوتری

ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

لیست قطعات

كاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ

عوامل برنامه