پخش زنده و آرشیو رادیو

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

دوشنبه 3 آذر 1399 ساعت 07:10 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز؛ واكنش شما نسبت به مصرف مواد مخدر توسط نزدیكانتون چیه؟

ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

لیست قطعات

كاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ

عوامل برنامه