پخش زنده و آرشیو رادیو

در مسیر بهار

یکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت 12:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

در مسیر بهار

معرفی ابنیه های تاریخی كمتر شناخته شده برای گردشگران نوروزی

لیست قطعات

معرفی ابنیه های تاریخی كمتر شناخته شده برای گردشگران