پخش زنده و آرشیو رادیو

گام دوم

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 02:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

گام دوم

بررسی عملكرد مجلس در ادوار گذشته و پیش بینی چالش های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی و ...

گفت و گو با كارشناس اقتصادی و نمایندگان مجلس

لیست قطعات