پخش زنده و آرشیو رادیو

خانواده اقتصادی(تكرار)

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 22:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

خانواده اقتصادی(تكرار)

اهمیت ترویج انفاق در رشد معنوی و اقتصادی خانواده و جامعه

كارشناس: خانم فائزه مسعودی(مسئول گروه جهادی فتح)

لیست قطعات