پخش زنده و آرشیو رادیو

اقتصاد پایدار

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 16:05 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

اقتصاد پایدار

بررسی مبانی اقتصاد پایدار

گفت و گو با كارشناس اقتصادی

لیست قطعات