پخش زنده و آرشیو رادیو

پیشران

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 23:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیشران

بررسی چالش های اقتصادی پیشروی كشور و پیشنهاد راهكارهای مناسب

گفت و گو با كارشناس اقتصادی

لیست قطعات