پخش زنده و آرشیو رادیو

رادیكاتور

پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت 13:50 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

رادیكاتور

برداشت آزاد از داستان روباه و زاغ(طنز اخلاق اجتماعی)

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

لیست قطعات