پخش زنده و آرشیو رادیو

رادیكاتور

پنجشنبه 10 اسفند 1396 ساعت 14:20 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

رادیكاتور

برداشت آزاد از داستان روباه و زاغ(طنز اخلاق اجتماعی)

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

لیست قطعات