پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 31 فروردین 1400
20:30

انتخاب ایران

انتخابات ریاست جمهوری
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

نیشدارو

22:0

خبر

22:5

تالار آینه

22:20

میان برنامه(زنده)

22:30

قصه شب- قسمت چهارم

22:45

دیروزنامه

22:55

سلام به روی ماهت(تكرار)

23:0

خبر(زنده)

23:5

پارسی گویان(تكرار)

تقویت وحدت بین پارسی زبانان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)