پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 5 آبان 1399
18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

19:45

نگین

19:50

با ایران یاران

20:0

مسابقه یك، دو، صدا

فصل نهم مسابقه یك، دو، صدا با موضوع نقالی و قصه گویی
داوران: آقایان:مرشد ورمرزیار، سعید بیابانكی و خانم فاطمه آل عباس، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:30

میان برنامه(زنده)

20:40

با ایران یاران

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

نیش دارو

22:0

خبر

22:5

راهی به آبادی

بررسی مسائل روستا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:25

میان برنامه(زنده)

22:30

قصه شب- قسمت سوم

22:45

دیروزنامه

22:55

میان برنامه

23:0

خبر(زنده)

23:5

رهاورد(تكرار)

پدافند غیر عامل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)