پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 5 آبان 1399
19:55

میان برنامه

20:0

# خبر

20:5

رهیافت(زنده)

طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی
با حضور مسئولین، كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی

21:0

# خبر

21:4

میان برنامه

21:5

مدیریت نوین(زنده)

بررسی طرح ارتقا كیفیت بهداشت گوشت مرغ و تخم مرغ
گفت و گو با كارشناسان كشاورزی و اقتصادی

21:45

میان برنامه

21:46

فرهنگ لغات اقتصادی

21:51

میان برنامه

22:5

شب آفتابی(زنده)

قوانین مربوط به كسب و كارها
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان