پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 8 مهر 1399
18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

صدای قصه شما

18:30

در اختیار پخش

18:35

دوستانه

18:50

حرف دل

18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

سقاخانه


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:55

لحظه ارادت(تكرار)

20:0

نسل فردا

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

20:40

پیرغلامان

20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

اعلام برنامه

21:40

شبانه های قاصدك

21:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

22:0

مكارم خوبان

22:15

نمایش


22:45

چراغ مطالعه

22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

كربلای جبهه‌ها

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

23:40

سقاخانه

23:55

لحظه ارادت(تكرار)