پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 1 بهمن 1399
14:45

در اختیار پخش

14:50

شاهد

14:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

15:0

شما بپرسید

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

15:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

16:0

نمایش

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:30

از مقاومت تا پیروزی

16:40

قرار بندگی

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

17:25

صحیفه سجادیه

17:30

ردیف ارادت

17:40

زلال جاری

17:50

در اختیار پخش

17:55

لحظه‌ی ارادت

18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

نقش اول

18:30

ستاره ها


18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

ستاره ها

رادیو زیارت، صدای مهر و معرفت
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:50

عهدی با امام

20:0

پرسش


20:40

چراغ مطالعه

20:50

حرف دل

20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

اعلام برنامه

21:40

شبانه های قاصدك

21:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

22:0

اعلام برنامه

22:5

زیارت دوست

امین الله
پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

22:25

نمایش


22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

از مقاومت تا پیروزی

23:10

نگارستان

23:25

صدای قصه شما

23:40

دعای هفتم صحیفه

23:45

زلال جاری

23:55

لحظه ارادت(تكرار)