انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو ورزش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/08/1396]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
مجله ورزش جانبازان و معلولان(تكرار)
02:50
25
نمایش پهلوان اكبر خراسانی- قسمت 2
نویسنده: پویان غفاری، سردبیر: رضا عمرانی، هنرمندان: داوود نقلانی و...
03:15
25
مركز مشاوره ی ورزشی(تكرار)
با حضور شهاب اولیایی(كارشناس تغذیه)
03:40
25
یك فنجان چای داغ(تكرار)
04:05
25
ورزش در آینه قانون(تكرار)
04:30
5
میان برنامه
04:35
25
صدای پیشكسوت(تكرار)
05:00
45
به نام خدا
اذان صبح: 05:18- موذن: استاد صبحدل
05:45
10
یك شب یك كتاب
05:55
5
میان برنامه
06:00
30
یك نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
06:35
25
ادامه یك نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
09:05
55
مجله وزنه برداری(زنده)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
10:05
55
نیمكت
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
11:05
25
ادامه نیمكت
11:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
11:35
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 11:50- موذن: استاد طنطاوی
13:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
13:05
25
یك فنجان چای داغ
با حضور حسین اجاقی(قهرمان ووشو)
13:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
13:35
25
اقتصاد و كارآفرینی
با حضور فرزاد نوبخت(پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه)
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
تیتر اول(زنده)
14:30
180
گزارش ورزشی
17:30
150
گزارش ورزشی
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
20:05
55
مسابقه 9با2

21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
21:05
25
دور یك میز
با حضور حسین ثابت كار و سیدعلی رفوگر(كارشناسان كشتی)
21:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
21:35
10
شما با رادیو ورزش
21:45
15
میخواهم گزارشگر شوم
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

جدول پخش برنامه های
[30/08/1396]
00:00
120
ادامه پنجره ای رو به شب(زنده)
02:00
50
مجله وزنه برداری(تكرار)
02:50
25
نمایش پهلوان اكبر خراسانی- قسمت 3
نویسنده: پویان غفاری، سردبیر: رضا عمرانی، هنرمندان: امیرعباس توفیقی، كرامت رودساز، علی تاجمیر و ...
03:15
25
باشگاه تندرستی(تكرار)
با حضور دكتر مهدی خوبی(كارشناس فیزیولوژی و تغذیه)
03:40
25
یك فنجان چای داغ(تكرار)
04:05
25
اقتصاد و كارآفرینی(تكرار)
04:30
5
میان برنامه
04:35
25
دور یك میز(تكرار)
05:00
45
به نام خدا
اذان صبح: 05:18-موذن: استاد ابوزید
05:45
10
یك شب یك كتاب
05:55
5
میان برنامه
06:00
30
یك نفس تازه(زنده)
06:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
06:35
25
ادامه یك نفس تازه(زنده)
07:00
10
خبر
07:10
20
صبح و ورزش(زنده)
07:30
5
زنگ ملی ورزش(زنده)
07:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
08:05
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
08:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
08:35
25
ادامه صبح و ورزش(زنده)
09:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
09:05
55
جهان ورزش های رزمی(زنده)
10:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
10:05
55
نیمكت
11:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
11:05
25
ادامه نیمكت
11:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
11:35
85
فرهنگ و ورزش(زنده)
اذان ظهر: 11:50- موذن: استاد پناهی
13:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
13:05
25
یك فنجان چای داغ
با حضور خانم پریسا بهزادی(قهرمان اسبق و نایب رئیس فدراسیون دو و میدانی)
13:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
13:35
25
روانشناسی ورزشی
با حضورمحمدكاظم واعظ موسوی(رواشناس)
14:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
14:05
25
تیتر اول(زنده)
14:30
180
گزارش ورزشی(زنده)
اذان مغرب: 17:14-موذن: استاد طوخی
17:30
60
عصرانه(زنده)
18:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
18:35
25
همگام با لیگ
19:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
19:05
50
ادامه همگام با لیگ(زنده)
19:55
5
با اسكویی
20:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
20:05
55
مسابقه 9 با 2
21:00
5
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
21:05
25
دور یك میز
با حضور حسین ثابت كار و سیدعلی رفوگر(كارشناسان كشتی)
21:30
5
ترازو
برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.
21:35
10
با گزارشگران
21:45
15
ورزش و روستا
با حضور برایی(رئیس هیئت ورزش های بومی و محلی سیستان و بلوچستان)
22:00
10
تازه های ورزشی(زنده)
به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
22:10
109
پنجره ای رو به شب(زنده)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir