پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش شاهزاده سرخ پوش- قسمت 7

شاه دختی اهل علم و كمال به تمام خواستگارانش جواب منفی میدهد و سپس قلعه ای ساخته و در راه قلعه موانعی میگذارد و شرط ازدواج را گذر از موانع قرار می دهد و...