پخش زنده و آرشیو رادیو

كافه هنر

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویدادهای روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن با كارشناسی مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)- بخش آیین سخن با حضور خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)