انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[01/02/1397]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 04:55
06:00
3
میان برنامه
06:03
25
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی
06:28
2
میان برنامه
06:30
26
تلاوت استاد صلاح شمس الدین
06:56
3
میان برنامه
06:59
32
تلاوت استاد احمد نعینع
07:31
2
میان برنامه
07:33
9
تلاوت استاد هاشم روغنی
07:42
2
میان برنامه
07:44
8
تلاوت استاد احمد ابوالفرج
07:52
7
میان برنامه
07:59
29
تلاوت استاد شعبان صیاد
08:28
2
میان برنامه
08:30
11
تلاوت استاد حسن رضائیان
08:41
2
میان برنامه
08:43
7
تلاوت استاد محمد ابوزید
08:50
7
میان برنامه
08:57
25
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
09:22
3
میان برنامه
09:25
17
تلاوت استاد حسین كرمی
09:42
2
میان برنامه
09:44
4
تلاوت استاد محمد بسیونی
09:48
9
میان برنامه
09:57
30
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:27
3
میان برنامه
10:30
21
تلاوت استاد محمد طنطاوی
10:51
8
میان برنامه
10:59
28
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
11:27
2
میان برنامه
11:29
15
تلاوت استاد سید محمد نقشبندی
11:44
6
میان برنامه
11:50
9
تلاوت استاد محمد عباسی
11:59
4
میان برنامه
12:03
29
تلاوت استاد احمد عامر
12:32
1
میان برنامه
12:33
12
تلاوت استاد محمد طوخی
12:45
1
میان برنامه
12:46
27
تلاوت استاد محمود خشت
اذان ظهر: 13:03
13:13
30
تلاوت استاد فتحی ملیجی
13:43
4
میان برنامه
13:47
7
تلاوت آقای علی سیاح گرجی
13:54
4
میان برنامه
13:58
26
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های فتح آیات 27-29، قمر آیات 49-55 و رحمن آیات 1-13
14:24
4
میان برنامه
14:28
20
تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری
14:48
11
میان برنامه
14:59
30
تلاوت استاد محمود علی البناء
15:29
2
میان برنامه
15:31
13
تلاوت استاد قاسم رضیعی
15:44
1
میان برنامه
15:45
7
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
15:52
8
میان برنامه
16:00
300
رله شبكه قرآن
21:00
5
میان برنامه
21:05
50
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:55
10
میان برنامه
22:05
37
تلاوت استاد شحات محمد انور
22:42
3
میان برنامه
22:45
12
تلاوت آقای مهدی عادلی
22:57
6
میان برنامه
23:03
27
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
23:30
5
میان برنامه
23:35
20
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[02/02/1397]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 04:53
06:00
6
میان برنامه
06:06
36
تلاوت استاد محمد لیثی
06:42
1
میان برنامه
06:43
14
تلاوت استاد طه الفشنی
06:57
3
میان برنامه
07:00
32
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
07:32
3
میان برنامه
07:35
14
تلاوت استاد كریم منصوری
07:49
11
میان برنامه
08:00
22
تلاوت استاد سید محمد نقشبندی
08:22
8
میان برنامه
08:30
18
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
08:48
12
میان برنامه
09:00
27
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
09:27
3
میان برنامه
09:30
23
تلاوت استاد اسماعیل طنطاوی
09:53
1
میان برنامه
09:54
32
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:26
7
میان برنامه
10:33
19
تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه
10:52
7
میان برنامه
10:59
28
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
11:27
14
میان برنامه
11:41
8
تلاوت آقای جواد پناهی
11:49
17
میان برنامه
12:06
21
تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی
12:27
1
میان برنامه
12:28
22
تلاوت استاد محمد طنطاوی
12:50
1
میان برنامه
12:51
22
تلاوت استاد محمد عباسی
اذان ظهر: 13:03
13:13
17
تلاوت آقای حمید شاكرنژاد
13:30
2
میان برنامه
13:32
29
تلاوت آقای فرج الله شاذلی
14:01
3
میان برنامه
14:04
5
تلاوت استاد حسین كرمی
14:09
6
میان برنامه
14:15
40
تلاوت استاد حمدی زامل
14:55
6
میان برنامه
15:01
31
تلاوت استاد محمود علی البناء
15:32
3
میان برنامه
15:35
17
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
15:52
8
میان برنامه
16:00
300
رله شبكه قرآن
اذان مغرب: 20:02
21:00
4
میان برنامه
21:04
28
تلاوت استاد حلمی جمل
21:32
3
میان برنامه
21:35
35
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
22:10
1
میان برنامه
22:11
17
تلاوت استاد محمد رفعت
22:28
1
میان برنامه
22:29
37
تلاوت استاد شحات محمد انور
23:06
2
میان برنامه
23:08
29
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
23:37
1
میان برنامه
23:38
21
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
23:59
0
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir