انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[02/11/1396]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 05:44
06:00
6
میان برنامه
06:06
18
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی
06:24
2
میان برنامه
06:26
34
تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی
07:00
2
میان برنامه
07:02
32
تلاوت استاد احمد نعینع
07:34
8
میان برنامه
07:42
9
تلاوت استاد هاشم روغنی
07:51
3
میان برنامه
07:54
5
تلاوت استاد محمود بجرمی
07:59
3
میان برنامه
08:02
38
تلاوت استاد شعبان صیاد
08:40
5
میان برنامه
08:45
8
تلاوت استاد حسن رضاییان
08:53
1
میان برنامه
08:54
5
تلاوت استاد محمد بدر حسین
08:59
2
میان برنامه
09:01
23
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
09:24
3
میان برنامه
09:27
17
تلاوت استاد حسین كرمی
09:44
6
میان برنامه
09:50
8
تلاوت استاد عباس امام جمعه
09:58
2
میان برنامه
10:00
42
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:42
2
میان برنامه
10:44
8
تلاوت آقای حسین فردی
10:52
2
میان برنامه
10:54
24
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
11:18
8
میان برنامه
11:26
23
تلاوت استاد اسماعیل طنطاوی
11:49
16
میان برنامه
12:05
21
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
اذان ظهر: 12:16
12:26
28
تلاوت استاد طه الفشنی
12:54
1
میان برنامه
12:55
11
تلاوت استاد محمد ابوزید
13:06
2
میان برنامه
13:08
15
تلاوت آقای امین پویا
13:23
3
میان برنامه
13:26
28
تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره فصلت آیات 30-42
13:54
2
میان برنامه
13:56
13
تلاوت استاد عبدالناصر حرك
14:09
1
میان برنامه
14:10
29
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
14:39
1
میان برنامه
14:40
14
تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری
14:54
3
میان برنامه
14:57
7
تلاوت استاد حلمی جمل
15:04
2
میان برنامه
15:06
35
تلاوت استاد محمود علی البناء
15:41
1
میان برنامه
15:42
18
تلاوت استاد قاسم رضیعی
16:00
1
میان برنامه
16:01
26
تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی
16:27
3
میان برنامه
16:30
15
تلاوت استاد محمد بجرمی
16:45
2
میان برنامه
16:47
35
تلاوت استاد عبدالوارث عبدالعزیز
17:22
1
میان برنامه
17:23
28
تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی
اذن مغرب: 17:41
17:51
6
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
17:57
9
میان برنامه
18:06
23
تلاوت استاد عبدالله عمران
18:29
2
میان برنامه
18:31
29
تلاوت استاد نصرالدین طوبار
19:00
2
میان برنامه
19:02
29
تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج
19:31
4
میان برنامه
19:35
29
تلاوت استاد محمد عوض
20:04
4
میان برنامه
20:08
19
تلاوت استاد محمد هلیل
20:27
1
میان برنامه
20:28
7
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
20:35
4
میان برنامه
20:39
13
تلاوت استاد سید سعید
20:52
5
میان برنامه
20:57
8
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
21:05
2
میان برنامه
21:07
26
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:33
3
میان برنامه
21:36
27
تلاوت استاد محمد رفعت
22:03
3
میان برنامه
22:06
30
تلاوت استاد شحات محمد انور
22:36
6
میان برنامه
22:42
18
تلاوت آقای مهدی عادلی
23:00
3
میان برنامه
23:03
26
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
23:29
3
میان برنامه
23:32
26
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
23:58
1
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[03/11/1396]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 05:43
06:00
2
میان برنامه
06:02
44
تلاوت استاد محمد لیثی
06:46
3
میان برنامه
06:49
13
تلاوت استاد حسن رضاییان
07:02
1
میان برنامه
07:03
20
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
07:23
11
میان برنامه
07:34
24
تلاوت استاد كریم منصوری
07:58
4
میان برنامه
08:02
28
تلاوت استاد فتحی عطار
08:30
9
میان برنامه
08:39
17
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
08:56
6
میان برنامه
09:02
30
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
09:32
3
میان برنامه
09:35
16
تلاوت استاد ربیع زین
09:51
1
میان برنامه
09:52
5
تلاوت استاد عبدالعزیز حصان
09:57
3
میان برنامه
10:00
31
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:31
1
میان برنامه
10:32
27
تلاوت استاد محمود اسماعیل شریف
10:59
1
میان برنامه
11:00
25
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
11:25
1
میان برنامه
11:26
15
تلاوت استاد صلاح شمس الدین
11:41
1
میان برنامه
11:42
8
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
11:50
13
میان برنامه
12:03
23
تلاوت آقای منصور قصری زاده
اذان ظهر: 12:16
12:26
21
تلاوت استاد احمد رزیقی
12:47
3
میان برنامه
12:50
22
تلاوت استاد سید محمد نقشبندی
13:12
1
میان برنامه
13:13
15
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
13:28
1
میان برنامه
13:29
57
تلاوت استاد سید سعید
14:26
2
میان برنامه
14:28
34
تلاوت استاد حمدی زامل
15:02
4
میان برنامه
15:06
15
تلاوت استاد محمد عباسی
15:21
1
میان برنامه
15:22
25
تلاوت استاد محمود علی البناء
15:47
2
میان برنامه
15:49
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
16:09
9
میان برنامه
16:18
27
تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی
16:45
2
میان برنامه
16:47
14
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
17:01
2
میان برنامه
17:03
29
تلاوت استاد حلمی جمل
17:32
1
میان برنامه
17:33
17
تلاوت استاد حسین كرمی
اذان مغرب: 17:42
17:50
4
تلاوت استاد محمود خلیل الحصری
17:54
14
میان برنامه
18:08
13
تلاوت آقای عباس هاشمی
18:21
2
میان برنامه
18:23
32
تلاوت استاد عبدالحق قاضی
18:55
2
میان برنامه
18:57
35
تلاوت استاد شكری برعی
19:32
3
میان برنامه
19:35
16
تلاوت استاد محمود صعیدی
19:51
3
میان برنامه
19:54
13
تلاوت آقای رحیم خاكی
20:07
7
میان برنامه
20:14
28
تلاوت استاد طه الفشنی
20:42
3
میان برنامه
20:45
10
تلاوت استاد حسین آیات
20:55
3
میان برنامه
20:58
30
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:28
2
میان برنامه
21:30
28
تلاوت استاد محمد صیفی
21:58
2
میان برنامه
22:00
29
تلاوت استاد شحات محمد انور
22:29
3
میان برنامه
22:32
25
تلاوت استاد عباس امام جمعه
22:57
4
میان برنامه
23:01
27
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
23:28
2
میان برنامه
23:30
27
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
23:57
2
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir