پخش زنده و آرشیو رادیو

یك سبد لبخند

پنج شنبه ها از ساعت 19:05 تا ساعت 20:30 به مدت 85 دقیقه


نقد رفتار شهروندی و تشویق به خانواده محوری از طریق فراهم ساختن فضایی شاد ومفرح متناسب با عصر پنج شنبه

نقد رفتار شهروندی، تاكید بر داشتن روحیه شاداب و ایجاد امید و آگاهی و نشاط اهمیت و تاكید بر حفظ بنیان خانواده