پخش زنده و آرشیو رادیو

مستند روز (شما قضاوت كنید)

چهارشنبه از ساعت 11:15 تا 11:35 به مدت 20 دقیقه


تبیین مسائل اجتماعی روز و آسیب های اجتماعی جهت آگاهی سازی

بیان زوایای پنهان مسائل اجتماعی ایجاد آگاهی در بین اقشار جامعه اطلاع رسانی تبیین آسیب های اجتماعی و راهكارهای برون رفت از آن ها .