پخش زنده و آرشیو رادیو

حلقه سرد

1 خرداد از ساعت 14:45 به مدت 15


بررسی دوره فشارهای اقتصادی آمریكا بر ایران به بهانه اول خرداد سال 59، شروع رسمی تحریم ها