پخش زنده و آرشیو رادیو

من و صحنه

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:15 به مدت 15 دقیقه


با در نظر گرفتن ظر فیتهای دانشجویان تاترو سینما به استعدادهای آنها می پردازد...

با در نظر گرفتن ظر فیتهای دانشجویان تاترو سینما به استعدادهای آنها می پردازد...