پخش زنده و آرشیو رادیو

بت می تراشند پروانه

دوشنبه تا جمعه از ساعت 00:00 به مدت 15 دقیبقه


عبدالرحمن به دختری به نام صهبا دلباخته است اما صهبا دل در گروی عشق جوان دیگری بسته است. میان عبدالرحمن و رقیب با شمشیر نزاعی درمی‌گیرد. در میانه نبرد، شمشیر عبدالرحمن می شكند و مغلوب می شود و....

تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: جواد پیشگر نویسنده: بابك صفی خانی