پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


مجموعه اپیزودیك در كوچه پس كوچه های شهر به بررسی رفتارهای نادرست جامعه مانند حسادت ، دروغ تجمل گرایی در مقابل رفتارهای درستی همچون وفاداری ، آینده نگری ، امیدواری و معیشت حلال می پردازد .