پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


سه دوست دانشجوی ادبیات فارسی هستند یكی از آنها همسرش باردار است و میخواهد انتقالی بگیرد اما مدیر گروه ادبیات دكتر ادیبان با این انتقالی موافق نیست و...