پخش زنده و آرشیو رادیو

عبور از مه

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 30


كارلین با دكتر لوئیز ازدواج می كند دكتر روی جوانی بزهكار تحقیق می كند همین مسائل باعث نگرانی كارلین می شود قتلی در خانه آنها اتفاق می افتد و بازرسی مامور این پرونده می شود ....