پخش زنده و آرشیو رادیو

طوق سرخ

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 دقیقه به مدت 23:45


میهن وطاهر به سمت حرم می رود ، ماموران حرم را محاصره و به سمت حرم تیر اندازی می كنند . طاهر و مهین با حمله ی ماموران روبه رو می شوند و مهین گم می شود .