پخش زنده و آرشیو رادیو

بر بلندای تپه حب

10 الی 14 آبان از ساعت 8:45 به مدت 15 دقیقه


مادر جمیل متوجه رفتار مشكوك عروسش بافیه میشود و از جمیل میخواهد كه با او صحبت كند و جمیل متوجه میشود كه بافیه میخواهد بهعنوان پرستار همراه گروهی خود جوش به جبهه حمس بپیوندد