پخش زنده و آرشیو رادیو

شور شیرین

یكشنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:45 به مدت 30 دقیقه


نمایش رادیویی

علی اصغر نگبان یك كارخانه باخبر میشود مهمان مهمی برای حاج آقا اسدالهی صاحب كارخانه می آید و فكر میكند شاید دوباره كارخانه راه اندازی میشود و...