پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
5:55

میان برنامه

6:0

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره یاسین
جزء 22

6:20

نسیم رحمت

6:30

زیارت حضرت رسول(ص)

6:35

تسنیم

ویژه برنامه صبحگاهی رادیو قرآن

8:0

خبر سراسری(زنده)

8:10

میان برنامه

8:15

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره رعد آیات 5-24

8:55

میان برنامه

9:0

تلاوت استاد حسین كرمی

9:15

صراط- تصحیح نماز(زنده)


10:0

تلاوت آقای حمیدرضا عباسی

سوره انبیاء آیات 101-آخر

10:20

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره بقره آیات 243-254

10:40

تفسیر نور

10:45

مسیر روشن

11:0

خبر قرآنی(زنده)

11:15

ترجمان وحی


11:35

حقوق شهروندی

11:40

تلاوت- پخش

11:45

تجلی وحی

11:55

زندگی كنیم

12:0

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

ترتیل سوره بقره آیات 142-202
نیم جزء 1 از جزء 2 قرآن كریم

12:30

آیه ها و آینه ها

12:35

فصل نیایش

12:45

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره حجر آیات 1-25
اذان ظهر به افق تهران: 13:03 موذن: استاد سادات فاطمی

13:25

تلاوت ترتیل سوره نباء

13:30

سمت خدا(زنده)


14:15

میان برنامه

14:20

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

14:35

میان برنامه

14:40

شرح ناب

14:55

میان برنامه

15:0

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره فاطر آیات 1-28

15:55

میان برنامه

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

حفظ

ویژه برنامه عصرگاهی رادیو قرآن

17:0

تلاوت استاد سبزعلی

17:5

در مكتب وحی- آیت الله شجاعی


17:35

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های نمل آیات 89-آخر و انشقاق 1-آخر

17:55

میان برنامه

18:0

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره نساء آیات 94-121

18:30

فهم زبان قرآن


19:0

تلاوت استاد محمود بجیرمی

سوره فاطر آیات 5-24

19:30

حرف تا عمل

19:35

تلاوت- پخش

19:40

آموزش نماز

19:45

اذان


اذان مغرب: 20:03 موذن: استاد صبحدل

20:15

یك آیه یك قصه

20:25

تلاوت- پخش

20:30

آموزش وقف و ابتدا


21:0

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

21:10

راز آسمان


21:50

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

22:0

تلاوت استاد پرهیزكار

22:10

سروش هدایت


22:45

حفظ نور

22:55

میان برنامه

23:0

میان برنامه

23:5

تلاوت استاد عطیه حسب

سوره فرقان آیات 56-آخر

23:30

دعای توسل


23:55

میان برنامه