پخش زنده و آرشیو رادیو

نمودار

چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 10:20 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمودار

اقتصاد بعد مهمی در زندگی دارد كه همه ابعاد را تحت تأثیر قرار می دهد و مباحث كارآفرینی و اشتغال بخصوص برای جوانان و همچنین رونق تولید و اقتصاد مردمی از ضرورت های برنامه نمودارند.

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

نمودار با این رویكرد، درقالب مجله ای اجرا می شود كه شامل چندین فصل با بخش های گوناگون است . درفصل اول: كه نبض بازار نام دارد در مورد نوسان های قیمت سكه و ارز و دلار و بازار سرمایه با كارشناسان و مسوولان گفتگو می شود . در فصل دوم : رویدادهای مهم اقتصادی مطرح و همزمان با رویدادها به پیامك های مخاطبان نیز پاسخ داده می شود و گاهی در این بخش با یكی از مسولان مرتبط با رویدادها ارتباطبرقرارمی شود. فصل سوم: پویش رونق تولید كه در این بخش صدای تولید كنندگانی كه به دلیل نبود سرمایه از كار تولید باز مانده اند و از طریق پیامك یا تلفن با ما ارتباط دارند، صدایشان پخش میشود واگر سرمایه گذاری در این حوزه باشد و اعلام آمادگی كند صدای ایشان هم پخش و پیگیری ها به طور مستند برای همكاری بیشتر صورت می گیرد. فصل چهارم: گزارش چراغ خاموش مسایلی كه دغدغه مردم است

عوامل برنامه