پخش زنده و آرشیو رادیو

برای بیداری(تكرار)

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 13:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

برای بیداری(تكرار)

بررسی شرایط ریاست جمهوری و حاكمان در جمهوری اسلامی

استاد رحیم پور ازغدی(كارشناس) و علی برخورداری(تهیه كننده)

لیست قطعات