پخش زنده و آرشیو رادیو

پارسایان

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 03:05 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

پارسایان

الگوی اخلاق اسلامی با نگاهی به زندگی بزرگان

لیست قطعات

هدف كلی و اصلی از ساخت و تهیه برنامه پارسایان تعمق اصول اعتقادی اسلام در شنوندگان با ارائه و طرح آثار عینی و كاربردی آنها در زندگی انسان است. بدین معنا كه مخاطبان این برنامه آگاه شوند باور اصول اعتقادی دین چگونه می تواند آنان را در جنبه‌های اخلاقی یاری كند و راه اصلاح و تكمیل اعمال و رفتار را نشان دهد.كارشناسان محترم این برنامه می كوشند در هر نوبت با بیان نمونه ای از رفتارهای ارزشی و اثرگذار علما و بزرگان دین، ثابت كنند كه نیك سیرتی آنان از اندیشه های پاك و درستشان نشأت گرفته است؛ برای نمونه، اعتقاد بزرگان دین به توحید و یگانه پرستی از آنان انسان های متوكل ساخته است آن گونه كه آنان در مراحل گوناگون و حساس زندگی، به خدای مهربان توكل كرده اندو بدین سبب به كمال و رستگاری رسیده‌اند، یا این اعتقاد آنان را به سرزمین سرسبز تسلیم و رضا آورده است. در برنامه پ