پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت ترتیل استاد سید عباس میرداماد

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت ترتیل استاد سید عباس میرداماد

سوره های توبه آیات 122-آخر و یونس آیات 1-25

حزب 2 از جزء 11 قرآن كریم

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.