انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[02/11/1396]
00:00
60
تلاوت مرحوم استاد عبدالعزیز عكاشه
جزء 2
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
03:30
40
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
04:10
35
تلاوت مرحوم استاد ابراهیم شعشاعی
04:45
10
صفحه نور
04:55
60
قرار وصل
اذان صبح: 05:44 موذن: استاد رفیعی
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
85
مهر تابان(زنده)
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت مرحوم استاد محمد عبدالعزیز حصان
08:45
10
شكوه آیات
08:55
5
نور درخشان
09:00
15
تلاوت استاد محمد عباسی
09:15
45
قرآن و زندگی(زنده)
10:00
20
تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل
10:20
20
تلاوت آقای محمدجواد حسینی
10:40
5
میان برنامه
10:45
15
روشنا
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترجمان وحی
11:35
5
تلاوت- پخش
11:40
10
حدیث بندگی
11:50
10
صفحه نور
12:00
40
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:16 موذن: استاد شریف
12:40
5
میان برنامه
12:45
30
تلاوت آقای محمد رضا پورزرگری
نیم جزء دوم از جزء 1 قرآن كریم
13:15
45
سمت خدا(زنده)

14:00
15
خبر
14:15
25
تلاوت آقای سعید پرویزی
14:40
5
میان برنامه
14:45
15
گنجینه رازها
15:00
30
تلاوت مرحوم استاد ابوالعینین شعیشع
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
حریم ایمان
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
نمای نزدیك(زنده)
17:00
5
تلاوت استاد سبزعلی
17:05
10
صفحه نور
استاد: سید محسن موسوی بلده
17:15
5
تلاوت- پخش
17:20
5
آموزش نماز
17:25
30
اذان
اذان مغرب: 17:41 موذن: استاد غلوش
17:55
5
نور درخشان
18:00
30
تلاوت مرحوم استاد سعید مسلم
18:30
25
فهم زبان قرآن
18:55
5
میان برنامه
19:00
20
تلاوت آقای صالح اطهری فرد
19:20
30
در مكتب وحی- حضرت آیت الله محمد شجاعی
19:50
10
یك آیه یك قصه
20:00
40
راز آسمان(زنده)
20:40
5
تلاوت- پخش
20:45
75
تلاوت من
كارشناس و مجری: استاد حاج احمد ابوالقاسمی
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:11
33
سروش هدایت
22:45
10
حفظ نور
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir