انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/08/1396]
00:00
60
تلاوت استاد علی حجاج سویسی
جزء 29
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
03:30
60
تلاوت مرحوم استاد محمد عبدالعزیز حصان
04:30
65
قرار وصل
اذان صبح: 05:18 موذن: مرحوم استاد موذن زاده اردبیلی
05:35
10
صفحه نور
05:45
10
تلاوت مرحوم استاد محمود بجیرمی
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
10
میان برنامه
06:45
75
مهر تابان(زنده)
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
08:45
10
شكوه آیات
08:55
5
میان برنامه
09:00
15
تلاوت آقای هادی موحدامین
09:15
45
قرآن و زندگی(زنده)
10:00
20
تلاوت شیخ محمود شحات انور
10:20
20
تلاوت استاد عباس امام جمعه
10:40
5
میان برنامه
10:45
15
روشنا
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترجمان وحی
11:35
45
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 11:50 موذن: استاد كریم منصوری
12:20
10
صفحه نور
12:30
10
حدیث بندگی
12:40
5
میان برنامه
12:45
30
تلاوت استاد محمد عباسی
نیم جزء اول از جزء 30 قرآن كریم
13:15
45
سمت خدا(زنده)
14:00
10
خبر
14:10
5
میان برنامه
14:15
25
تلاوت آقای محمدجواد حسینی
14:40
5
میان برنامه
14:45
15
گنجینه رازها
15:00
30
تلاوت مرحوم استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
حریم ایمان
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
40
نمای نزدیك(زنده)
16:55
5
آموزش نماز
17:00
35
اذان
اذان مغرب: 17:14 موذن: استاد سعیدیان
17:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد سیدمحسن موسوی بلده
17:45
30
در مكتب وحی- آیت الله شجاعی
به كلام : حضرت آیت الله محمد شجاعی
18:15
25
تلاوت استاد حسن رضائیان
18:40
15
احسان ماندگار
ویژه برنامه به مناسبت هفته وقف
18:55
5
میان برنامه
19:00
30
تلاوت استاد محمود علی البناء
19:30
30
شمیم دانش
20:00
35
راز آسمان(زنده)

20:35
10
تلاوت- پخش
20:45
75
تلاوت من
كارشناس و مجری: استاد حاج احمد ابولقاسمی
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:11
33
سروش هدایت
بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی
22:45
10
حفظ نور
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت مرحوم استاد محمد لیثی
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[30/08/1396]
00:00
60
تلاوت استاد علی حجاج سویسی
جزء 30
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد عباس امام جمعه
03:30
60
تلاوت مرحوم استاد عبده عبدالراضی
04:30
65
قرار وصل
اذان صبح: 05:18 موذن: مرحوم استاد محمدطوخی
05:35
10
صفحه نور
05:45
10
تلاوت مرحوم استاد فتحی قندیل
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
10
میان برنامه
06:45
75
مهر تابان
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل
08:45
10
شكوه آیات
08:55
5
میان برنامه
09:00
15
تلاوت استاد حسین كرمی
09:15
45
صراط- تصحیح نماز(زنده)
10:00
20
تلاوت مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی
10:20
20
تلاوت استاد محمد عباسی
10:40
5
میان برنامه
10:45
15
مسیر روشن
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترجمان وحی
11:35
45
آرام جان(زنده)
اذان ظهر به افق تهران: 11:50 موذن: مرحوم استاد محمد غفاری
12:20
10
صفحه نور
12:30
10
تجلی وحی
12:40
5
میان برنامه
12:45
30
تلاوت استاد محمد عباسی
نیم جزء دوم از جزء 30
13:15
45
سمت خدا(زنده)
14:00
10
خبر
14:10
5
میان برنامه
14:15
25
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
14:40
5
میان برنامه
14:45
15
شرح ناب
15:00
30
تلاوت مرحوم استاد عبدالفتاح شعشاعی
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
قرآن و اقتصاد
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
40
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
16:55
5
آموزش نماز
17:00
35
اذان
اذان: 17:14 موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی
17:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد سیدمحسن موسوی بلده
17:45
30
در مكتب وحی- آیت الله محمد شجاعی
18:15
25
تلاوت آقای مهدی عادلی
18:40
15
احسان ماندگار
18:55
5
میان برنامه
19:00
30
تلاوت مرحوم استاد محمد بدر حسین
19:30
30
شمیم دانش
20:00
30
تلاوت استاد كریم منصوری
20:30
30
آموزش وقف و ابتدا
21:00
10
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
جزء 27
21:10
50
تلاوت مرحوم استاد شحات محمد انور
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:11
33
سروش هدایت
بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی
22:45
10
حفظ نور
22:55
10
میان برنامه
23:05
25
تلاوت مرحوم استاد عبدالعزیز علی فرج
23:30
25
دعای توسل
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir