انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[30/06/1396]
00:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
كارشناسان: آرش محرمی(فعال گردشگری) و خانم ترانه موحدی نیا(بوم گرد و فعال گردشگری)
00:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
01:00
55
روی خط اقتصاد(تكرار)
كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
01:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
02:00
84
نود و هشتی ها(تكرار)
كارشناس: درستی(رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه)
03:24
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:25
54
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
كارشناس: فرامرز فرمانی(طراح و تولیدكننده لباس) و مهدی محمودی(رییس انجمن موسسات مد و لباس كشور)
04:19
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:20
30
خوشه چین(تكرار)
كارشناس: دكتر جوادی(رئیس مركز تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی استان تهران)
04:50
15
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
05:05
45
اذان صبح
موذن: استاد شهید محسن حاجی حسنی كارگر
05:50
15
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:05
24
حجره(تكرار)
گفت و گو با رحیمی(كاسب بازار)
كسب رزق و روزی حلال- تزئینات و كاغذ دیواری
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:30
85
روز از نو(زنده)
كارشناس: پاداش(مسئول بسیج سازندگی استان كرمان)
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
كارشناس: خانم مریم لطفی(كارشناس بازاریابی)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
كارشناسان: محمدرضا حسن بیگی(كارشناس فرهنگ عامه) و حاج رضا عمادی(كارشناس مذهبی)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
گفت و گو با اتحادیه ها و اصناف
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
12:00
64
عیار
كارشناس: دكتر محمدرضا دهدست(عضو هیئت علمی دانشگاه و كارشناس مذهبی)
13:04
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:05
24
مسابقه
13:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:30
30
ارمغان طبیعت
كارشناس: حسین كیهانی(رئیس هیئت مدیره اتحادیه مركزی كارخانه های خوراك دام، طیور و آبزیان) و مجید موافق قدیری(رئیس انجمن خوراك دام طیور آبزیان)
14:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
14:05
50
اقتصاد مجازی(تكرار)
كارشناس: دكتر زند(استاد دانشگاه شریف)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
15:00
75
چالش(تكرار)
كارشناس: دكتر حمید قنبری(معاون تامین اعتبارات ارزی بانك مركزی)، محمدعلی مسعودی(كارشناس مسائل اقتصادی و تحریم) و حسین عطاءاللهی(كارشناس اقتصاد شبكه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی)
16:15
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
16:25
30
راه ابریشم
كارشناس: دكتر پاپلی یزدی(جغرافیدان) و مهندس نفر(صادر كننده)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
گفت و گو با اعضاء كمیسیون آموزش مجلس
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
18:30
25
روستای ما
كارشناسان: محمدرضا نصیری(معاونت گردشگری استان یزد) و مهدیه هادی(مدیر اقامتگاه روستا)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
19:00
60
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی
20:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
20:05
50
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
21:00
55
ساعت صنعت(تكرار)
كارشناس: دكتر مهدی كریمی تفرشی(متخصص در حوزه فرآوری گیاهان دارویی) و دكتر امید شكوری(ریاست انجمن دیابت ایران و كارشناس گیاهان دارویی)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
كارشناس: دكتر حمیدرضا توسلی(عضو هیات علمی دانشگاه هنر) و میلاد حبیب اللهی(كارآفرین و كارشناس بازاریابی)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
گفت و گو با اتحادیه ها و اصناف

جدول پخش برنامه های
[31/06/1396]
00:00
115
شب آفتابی(زنده)
كارشناس: دكتر شاه حسینی(كارشناس كارآفرینی) و علی كیانی(كارشناس مذهبی)
01:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
02:00
84
نود و هشتی ها(تكرار)
گفت و گو با اعضاء كمیسیون آموزش مجلس
03:24
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
03:25
44
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
كارشناس: دكتر حمیدرضا توسلی(عضو هیات علمی دانشگاه هنر) و میلاد حبیب اللهی(كارآفرین و كارشناس بازاریابی)
04:09
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
04:10
45
اذان صبح
موذن: استاد مرحوم شیخ محمدحسین ابوزید
04:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
05:00
29
ارمغان طبیعت(تكرار)
كارشناس: حسین كیهانی(رئیس هیئت مدیره اتحادیه مركزی كارخانه های خوراك دام، طیور و آبزیان) و مجید موافق قدیری(رئیس انجمن خوراك دام طیور آبزیان )
05:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
05:30
25
روستای ما(تكرار)
كارشناسان: محمدرضا نصیری(معاونت گردشگری استان یزد) و مهدیه هادی(مدیر اقامتگاه روستا)
05:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران:162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
06:05
50
در انتظار باران(تكرار)
كارشناس: جعفری پور(كارشناس مذهبی)
06:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
07:00
55
سرزمین من(تكرار)
كارشناس: بازگیر(كارشناس محیط زیست) و موسوی نژاد(عضو كمیسیون انرژی مجلس)
07:55
5
رهنما
08:00
55
سفره ایرانی(تكرار)
كارشناس: شهرزاد دوستی(كارشناس كشاورزی)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
09:00
55
وطن ساز
گفت و گو با كارآفرین در حوزه مشاوره فنی و حمل و نقل هوشمند
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
10:00
110
چرتكه(زنده)
افشین نریمانی(طنزنویس روزنامه اطلاعات و كارشناس برنامه)
11:50
14
اذان ظهر
موذن: استاد محمدحسین سعیدیان
12:04
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
12:05
84
عیار سرخ
كارشناس: حجت السلام و المسلمین پورموسوی(كارشناس مذهبی)
13:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
13:30
25
اقتصاد در نهج البلاغه(تكرار)
گفتگو با كارشناس مذهبی
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
14:05
50
بهارستان
گفت و گو با نمایندگان مجلس
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
15:00
55
كار و نوا(تكرار)
كارشناس: هوشنگ جاوید(پژوهشگر موسیقی آیینی و فرهنگ مردم)
15:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
16:00
55
چشم انداز(تكرار)
كارشناس: خانم دكتر فاطمه عزیزخانی(پژوهشگر مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
115
اقتصاد تعطیل نیست
كارشناس: دكتر مقدم(جامعه شناس) و دكتر عبدی(كارشناس اقتصادی)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
19:00
55
در انتظار باران(تكرار)
كارشناس: جعفری پور(كارشناس مذهبی)
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
20:00
55
ما میتوانیم(تكرار)
كارشناس: محمدهادی وحیدمقدم(مسئول تحقیقات مهندسی رزمی قرارگاه كربلای جهادسازندگی)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
21:00
55
گردشگری(تكرار)
كارشناس: طباطبایی(كارشناس گردشگری) و شیركوند(كارشناس گردشگری)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
كارشناس: علی اكبر مرعاتی(رئیس كارگروه مد و لباس)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 30000162 شماره روابط عمومی تهران: 162 شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 0212781
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)
گفت و گو با اتحادیه ها و اصناف

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir