انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو اقتصاد

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[02/11/1396]
00:00
119
شب آفتابی
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
02:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
كارشناس: خانم دكتر ندا مفاخری(مشاور و مدرس كسب و كار) و دكتر علیرضا شریفی یزدی(روانشناس اجتماعی)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:00
69
نود و هشتی ها(تكرار)
04:09
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:10
24
روستای ما(تكرار)
كارشناس: محمود رضایی(مدیر مخابرات سیستان و بلوچستان) و كامران ایرندگانی(عضو شورای روستا)
04:34
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:35
30
اخلاق در تجارت(تكرار)
05:05
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:15
45
اذان صبح
موذن: استاد مرحوم شیخ محمد طوخی
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:05
24
حجره(تكرار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:30
85
روز از نو(زنده)
كارشناس: بهروز افشار(مدرس كسب و كار)
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
كارشناس: دكتر علی اكبر جعفری(مدرس دانشگاه)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
كارشناس: دكتر محسن فاطمی(فوق تخصص روانشناسی) و دكتر حمیدرضا محتشمی(مشاور مهارت های زندگی)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:00
55
عیار(تكرار)
كارشناس: حجت السلام حمید وحیدی(كارشناس مذهبی و پژوهشگر)
12:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:00
25
مسابقه
13:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:30
25
خوشه چین
كارشناس: مهندس رضا فامیل مومن(معاون بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری های بعد از برداشت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی)
برنامه جامع كاهش ضایعات پس از برداشت محصولات كشاورزی
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
14:05
50
اقتصاد مجازی
كارشناس: مهندس فریبرز صفری(كارشناس تجارت الكترونیك)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
15:00
75
چالش
16:15
15
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:30
25
تدبیر
كارشناسان: امیدرضا شاه میرزایی(مدیر كارآفرین در حوزه تولید و توزیع تجهیزات ساختمانی و كارشناس مدیریت كسب و كار)، حسین اكبری(كارشناس مدیریت كسب و كار)، محسن سیار(فارغ التحصیل مدیریت مالی و كارشناس سرمایه) و محمدرضا قاسمی(دانشجوی ارشد اقتصاد)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
18:30
25
روستای ما
كارشناس: محسن پارسا(مدیر اداره منابع آب تفرش و آشتیان) و محمدرضا حسینی(عضو شورا)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
20:00
55
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
21:00
55
ساعت صنعت
كارشناس: دكتر سیروس زینعلی(رئیس انجمن بیوتكنولوژی ایران)، وحید یونسی(مدیر توسعه كسب و كار شركت دانش بنیان پیشتاز طب و نماینده انجمن شركت های تامین كننده تجهیزات آزمایشگاهی) و دكتر مسیح بهار(متخصص ژنتیك پزشكی و مشاور ژنتیك و مسئول فنی ژنتیك آزمایشگاه بهار و عضو كمیته آزمایشگاهی ستاد زیست فناوری)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)

جدول پخش برنامه های
[03/11/1396]
00:00
119
شب آفتابی(تكرار)
01:59
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
02:00
55
ایستگاه نود و هشت(تكرار)
كارشناس: دكتر محسن فاطمی(فوق تخصص روانشناسی) و دكتر حمیدرضا محتشمی(مشاور مهارت های زندگی)
02:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
03:00
69
نود و هشتی ها(تكرار)
04:09
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:10
24
روستای ما(تكرار)
كارشناس: محسن پارسا(مدیر اداره منابع آب تفرش و آشتیان) و محمدرضا حسینی(عضو شورا)
04:34
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
04:35
30
اخلاق در تجارت(تكرار)
05:05
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
05:15
45
اذان صبح
06:00
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:05
24
حجره(تكرار)
06:29
1
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
06:30
85
روز از نو(زنده)
كارشناس: مهدی تیموری(مدرس كسب و كار)
07:55
5
رهنما
08:00
55
رویش
كارشناس: دكتر فرهاد بیات(وكیل پایه یك دادگستری و مدرس حقوق كسب و كار در دانشگاه)
08:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
09:00
55
ایستگاه نود و هشت(زنده)
كارشناس: علیرضا صدیق منش(جامعه شناس و روانشناس) و سیدرضا عمادی(كارشناس مذهبی)
09:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
10:00
55
كالای ایرانی(زنده)
10:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
11:00
55
روی خط بازار(زنده)
كارشناس: كامران نرجه(كارشناس خبری)
11:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
12:00
55
عیار(تكرار)
12:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:00
25
مسابقه
13:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
13:30
25
ارمغان طبیعت
كارشناس: دكتر علیرضا ساری(معاون آموزشی دانشكده زیست شناسی دانشگاه تهران) و علیرضا تندرو(اولین پرورش دهنده زالو در ایران)
13:55
10
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
14:05
50
اقتصاد مجازی(تكرار)
كارشناس: مهندس فریبرز صفری(كارشناس تجارت الكترونیك)
14:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
15:00
55
خانه تا كارخانه
كارشناس: مسعود قائنی(سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت معدن تجارت استان سیستان)، معصومه آقاپور علیشاهی(نماینده مجلس)، صالح ادیب زاده(محصولات دریایی) و حسینعلی سارانی(مدیر عامل شركت شهرك های سیستان)
15:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:00
25
خوشه چین(تكرار)
كارشناس: مهندس رضا فامیل مومن(معاون بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری های بعد از برداشت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی)
16:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
16:30
25
راه ابریشم
كارشناس: حامد چمن رخ(صادر كننده فرش)
16:55
5
راه پیشرفت
17:00
85
نود و هشتی ها(زنده)
18:25
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
18:30
25
روستای ما
كارشناس: داریوش ورناصری(مدیر كل نوسازی مدارس استان تهران) و محمدكریم محمدی(فرماندار پیشوا)
18:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
19:00
55
روی خط اقتصاد(زنده)
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
19:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
20:00
55
رهیافت(زنده)
20:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
21:00
55
ساعت صنعت(تكرار)
كارشناس: دكتر سیروس زینعلی(رئیس انجمن بیوتكنولوژی ایران)، وحید یونسی(مدیر توسعه كسب و كار شركت دانش بنیان پیشتاز طب و نماینده انجمن شركت های تامین كننده تجهیزات آزمایشگاهی) و دكتر مسیح بهار(متخصص ژنتیك پزشكی و مشاور ژنتیك و مسئول فنی ژنتیك آزمایشگاه بهار و عضو كمیته آزمایشگاهی ستاد زیست فناوری)
21:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
22:00
55
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)
22:55
5
میان برنامه
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+
23:00
59
كالای ایرانی(تكرار)

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir